به گزارش روابط عمومی آتشنشانی میبددرتماس باایستگاه آتشنشانی وخدمات ایمنی میبد،یک مورد آتش سوزی خودرو پراید و یک دستگاه موتورسیکلت

درساعت 3و16دقیقه بامدادمورخ  1392/12/29

درمحله علی آباد گزارش شد که مأمورین کشیک درکمترین زمان،خودرابه محل وقوع حریق رسانده واقدام به اطفاءحریق موردنظرکردندلازم به ذکر است که پس از وقوع انفجار در محل حادثه مالک خودرو متوجه حریق گردیده که خودرو به طورکامل طعمه حریق شده بود

وهمزمان بااطفاءحریق،مأموران پلیس110نیزدرمحل حضوریافتندوبعدازاتمام کار،خودروتحویل مراجع انتظامی جهت تحقیق وبازرسی قرار گرفت.