کودکان ونونهالانی از پیش دبستانی مستقل نوید رحمت وپیش دبستانی محبت از آموزشگاه میبدی با حضور در ایستگاههای شماره یک ودو آتشنشانی میبد از نزدیک با وسایل آتشنشانی وامدادو نجات آشنا شده وپرسنل سازمان نکات ایمنی درخانه ومدرسه را به کودکان آموزش وگوشزد نمودند.