بیشترین آمار حریق  در این شب مربوط به ضایعات ، لاستیک و فضای سبز بوده که خوشبختانه  خسارت جانی ومالی در پی نداشته است.عملیاتهای فوق در شب گذشته با حضور 14 نفر نیرو به همراه 8دستگاه خودرودر سطح شهر پوشش داده شد که شامل موارد زیر میباشد

ضایعات : 5 مورد  ، لاستیک مستعمل : 8 مورد ،  باغ: 2 مورد  ، سطل زباله 17 مورد  ،فضای سبز : 4 مورد.