آموزش اصول ایمنی و آتش نشانی به دانش آموزان

مربیان و دانش آموزان آمموزشگاه دخترانه مهرو خردایران زمین از ایستگاه شماره2 آتش نشانی میبد بازدید و با اصول ایمنی و آتش نشانی آشنا شدند.