درتاریخ1393/8/6 بازرسین ستاد بحران استان به صورت سرزده از ایستگاه شماره 2 آتشنشانی میبد بازدید بعمل آوردند

در این بازدید سرزده ابتدا ادوات و وسایل وتجهیزات داخل ایستگاه مورد بازبینی وتست قرار گرفت وپس از آن  بازرسین از نزدیک شاهد خاموش کردن حریق مایعات نفتی بااستفاده از کف مخصوص بوسیله خودرو آتشنشانی بودند.