با توجه به درج خبری مبنی بر آتش سوزی انبار کاشی مریم و اطفاء آن از طریق آتش نشانی اشکذر و اردکان و میبد،خبر فوق صحت نداشته و فقط یک خودرو از آتش نشانی شهرستان اردکان با مأمورین این شهرستان میبد همکاری نموده و متأسفانه خبری که باید از آتش نشانی شهرستان گرفته شود به گفته مدیر یکی از سایتها منبع خبری آن چند کارگر کارخانه بوده اند و اینگونه زحمات پرسنل سه ایستگاه آتش نشانی شهرستان را نادیده می گیرند.
آتش نشانی شهرستان میبد دارای پایگاه اطلاع رسانی و سایت خبری می باشد و از مدیران محترم پایگاههای خبری تقاضا می شود خبرهای مربوطه را از طریق این سامانه پیگیری نمایند